Header SV
Thông tin liên hệ Cán bộ hướng dẫn thực tế ngành 2 học kỳ II năm học 2016-2017 của cao đẳng khóa 5
        Căn cứ vào kế hoạch tổ chức học phần thực tế ngành 2 học kỳ II năm học 2016-2017 của cao đẳng khóa 5, Nhà trường đã chỉ định Nhóm trưởng ở mỗi cơ sở thực tế.
        Sinh viên các lớp xem danh sách Nhóm trưởng và danh sách Cán bộ hướng dẫn thực tế theo danh sách tại đây.
        Sinh viên chủ động liên lạc với Nhóm trưởng để biết nội dung thực tập thực tế cụ thể.
        Nhóm trưởng liên hệ với Cán bộ hướng dẫn thực tế để biết kế hoạch thực tế.


11786 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Lịch thi học kỳ II (2016-2017) - Lần 2 - cho các lớp K67; M4,N4K48; BH9 (4/7/2017 4:55:00 PM)
Thông báo về việc đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên cao đẳng khóa 5 Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (4/5/2017 2:15:04 PM)
Thời khóa biểu, lịch thi học lại học kỳ II năm học 2016-2017 (3/24/2017 3:28:43 PM)
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp N5, O5, O6 LT48 (3/23/2017 4:33:21 PM)
Kiểm tra lại thông tin về đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 (Sinh viên K67; N4, M4 LT48) (3/20/2017 11:47:44 AM)
Thông báo lịch thi vớt năm học 2016-2017 cho sinh viên năm cuối (3/9/2017 10:46:19 AM)
Thông báo về việc thực tế của lớp BH9 học kỳ II năm học 2016-2017 (2/22/2017 4:18:41 PM)
Tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối năm học 2016-2017 (2/22/2017 8:26:15 AM)
Thông báo tổ chức học lại học kỳ II năm học 2016-2017 (2/20/2017 4:26:20 PM)