Bước 1


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ
(Sinh viên thực hiện theo các bước sau)

Bước 1: Sinh viên bấm vào nút "Đăng ký học" tương ứng với học phần muốn học trong học kỳ.

Bước 2: Bấm nút "Bước tiếp theo" để chuyển đến bước chọn lớp học tín chỉ

 

Bước 3: Giao diện chọn lớp tín chỉ xuất hiện, bạn chọn "Đăng ký học" với những lớp tín chỉ muốn học

 

 

Chú ý:  - Đối với những học phần có cả lý thuyết và thực hành thì bạn phải đăng ký một lớp lý thuyết và một lớp thực hành của học phần đó

             - Bạn có thể dùng chức năng lọc để lọc ra các lớp tín chỉ có thời gian học mà bạn muốn

 

 

Bước 4: Sau khi chọn xong các lớp tín chỉ phù hợp, bạn bấm vào nút "Lưu kết quả đăng ký lớp tín chỉ" để lưu lại kết quả đăng ký

 

Bước 5: In kết quả đăng ký và nộp cho cố vấn học tập duyệt.