Header
Thông báo về việc thực tế của lớp BH9 học kỳ II năm học 2016-2017
Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức cho sinh viên đại học hệ văn bằng hai năm thứ ba lớp BH9 thực tập thực tế từ ngày 13/3/2017 đến 15/4/2017 (5 tuần) tại Công ty Cổ phần Traphaco. Lớp Trưởng lớp BH9 liên hệ Giảng viên hướng dẫn thực tế (ThS. Phạm Thái Hà Văn - GV Bộ môn Dược học cổ truyền, Điện thoại: 0947397235) để biết thông tin cụ thể.
Mỗi sinh viên phải chuẩn bị một quyển sổ thực tế, có thể tham khảo mẫu Sổ bìa giả da Study B5 loại 200 hoặc 300 trang của CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà. Mẫu điền thông tin của sổ có trong file đính kèm.
Lớp trưởng các lớp thu sổ thực tế của các sinh viên trong lớp và nộp lên phòng Đào tạo trong ngày 06/03/2017 và nhận lại sổ vào ngày 10/03/2017.
Mẫu sổ thực hành xem tại đây.
1278