Header
Thông báo lịch thi vớt năm học 2016-2017 cho sinh viên năm cuối
Nhà trường tổ chức thi cho các học phần có đủ điều kiện trong "Thông báo tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối". Yêu cầu sinh viên đã đăng ký thi nộp lệ phí tại phòng Tài chính và hoàn tất thủ tục tại phòng Đào tạo trong ngày ​13/03/2017. Lịch thi cụ thể xem tại địa chỉ: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pdt/noidung/Lists/thongbao/View_Detail.aspx?ItemID=320
2226